REGULAMIN – NAJTAŃSZA DRUKARNIA RZESZÓW I ŁAŃCUT DRUKUI.PL

świadczenia usług poligraficznych drukui.pl

I. Postanowienia ogólne:

1.  Regulamin określa sposób świadczenia  usług poligraficznych, oferowanych przez firmę GRUPA MM Michał Michna, Al Armii Krajowej 12a, 35-307 Rzeszów.

2. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich umów, których przedmiotem jest druk, oprawa oraz wszelkie inne formy wykonywania usług poligraficznych przez firmę GRUPA MM, zwaną dalej Drukarnią, zawieranych z innymi osobami lub podmiotami,
zwanymi dalej Zamawiającymi/ Klientami.

3. Za pośrednictwem serwisu www.drukui.pl Klient ma możliwość składania Zamówień na wykonanie przez Drukarnię ściśle określonych przez Klienta w Zamówieniu Usług poligraficznych, których rodzaj oraz zakres każdorazowo dostępny jest na stronie internetowej www.drukui.pl

4. Zamówienia mogą być składane telefonicznie oraz mailowo.

5. Informacje podane na stronach internetowych serwisu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

II. Zawarcie umowy:

1. Przyjęcie zamówienia następuje w momencie otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Drukarnię.

2. Przy składaniu zamówienia Zamawiający zobowiązany jest do dokonania przedpłaty na konto Drukarni lub podpisanie i odesłanie formularza zamówienia . Stanowi to warunek przyjęcia zamówienia przez Drukarnię.

3. Po złożeniu zamówienia Zamawiający obowiązany jest przesłać materiały niezbędne do wykonania zlecenia w sposób i w postaci zgodnej ze specyfikacją druku, podaną przez Drukarnię. Drukarnia zastrzega sobie prawo przyjęcia zamówienia dopiero po otrzymaniu materiałów przesłanych zgodnie ze specyfikacją druku.

4. Wszystkie przesłane przez Zamawiającego materiały, dotyczące danego zlecenia i przeznaczone do druku, są weryfikowane pod kątem zgodności ze Specyfikacją druku. W przypadku niezgodności przesłanych materiałów ze Specyfikacją druku zostaną one przed przyjęciem zamówienia odesłane do Zamawiającego celem wprowadzenia w nich niezbędnych zmian.

5. Na życzenie Zamawiającego Drukarnia może dokonać korekty materiałów w celu dostosowania ich do Specyfikacji druku. Czynności korekcyjne wykonywane są odpłatnie za dodatkowym wynagrodzeniem. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia za czynności korekcyjne zależy od ich czasochłonności i stopnia trudności i w związku z tym będzie indywidualnie ustalana z Zamawiającym. Rozpoczęcie realizacji zlecenia jest uzależnione od zaakceptowania przez Zamawiającego wszystkich poprawek dokonanych przez Drukarnię.

6. Drukarnia nie dokonuje korekty treści w materiałach przesłanych przez Zamawiającego.

7. Drukarni przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) plik zawierający materiały jest uszkodzony lub zawirusowany;
b) projekt nie został przesłany w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego;

 

III. Realizacja zlecenia:

1. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest dostarczenie przez Zamawiającego materiałów, o których mowa w pkt. II ust. 3 Regulaminu oraz dokonanie przedpłaty na konto Drukarni lub podpisanie i odesłanie formularza zamówienia.

2. Czas realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie przez Drukarnię i Zamawiającego.

3. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie otrzymania przez Drukarnię materiałów zgodnych ze Specyfikacją druku, a kończy w momencie przekazania przedmiotu zamówienia przewoźnikowi lub samodzielnego odbioru tego przedmiotu przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną. W przypadku, o którym mowa w pkt. II ust. 5 Regulaminu, czas realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie zaakceptowania poprawek przez Zamawiającego.

4. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za rodzaj, jakość, treść oraz skutki ewentualnej wadliwości dostarczonych materiałów do druku, a Drukarnia odpowiada za jakość materiału użytego do realizacji.

5. Drukarnia nie odpowiada za opóźnienia w dostarczaniu materiałów do druku wynikające z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w stosunku do ustalonego czasu realizacji zamówienia. Dostarczenie do druku materiałów niekompletnych lub wadliwych upoważnia Drukarnię do wydłużenia czasu realizacji zamówienia.

6. Zamawiający akceptuje wystąpienie maksimum +/- 3% różnicy ilościowej w stosunku do zamawianego nakładu, jako prawidłowe wykonanie zamówienia.

 

IV. Ceny. Forma płatności.

1. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają: koszt obsługi Zamówienia, koszt Produktu, pakowania, kartonu i podatek VAT, o ile w opisie Produktu nie zaznaczono inaczej.
2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
3. Koszty dostawy towarów jest bezpłatny na terenie miasta Rzeszowa oraz Łańcuta (przy zamówieniu powyżej 300zł netto). W innym przypadku koszt transportu jest ustalany indywidualnie i ponosi go Klient. W związku z tym do wartości Zamówienia doliczana jest kwota odpowiadająca wybranemu przez Klienta rodzajowi przesyłki. Koszt przesyłki zostanie uwzględniony jako odrębna pozycja sprzedaży na dokumencie sprzedaży.
4. Drukarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, umieszczania na stronie internetowej Drukarni nowych produktów, jak również do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na bądź wprowadzania w nich zmian w każdym czasie. Zmiany nie będą jednakże naruszały praw nabytych przez Klienta w momencie składania Zamówienia.
5. Płatności można dokonać:
a) korzystając z przelewu bankowego,
b) wybierając opcję płatność przy odbiorze.
6. Wraz z Produktem wysyłana jest Faktura VAT potwierdzająca dokonanie zakupu. Faktura VAT wystawiana jest w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania na koncie Operatora płatności. Zamawiający zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:
a) Imię i nazwisko/firmę,
b) Adres zamieszkania/siedziby,
c) Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
d) Adres korespondencyjny

 

V. Dostawa.

1. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 

VI. Warunki reklamacji:

1.  Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach Klient może przekazać na jeden z poniższych sposobów:
a) pocztą elektroniczną na adres kontakt@drukui.pl
b) telefonicznie pod numerem telefonu 535-122-212 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 16:00
c) listownie na adres : GRUPA MM Michał Michna, Al Armii Krajowej 12a, 35-307 Rzeszów.
2. Warunki reklamacji regulują odpowiednie postanowienia kodeksu cywilnego a w stosunku do Klientów nie będących przedsiębiorcami ? ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 roku.
3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
a) uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,
b) niezgodności Towaru z Zamówieniem.
4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Drukarnię przesyłki z reklamowanym Towarem. W przypadku uznania reklamacji Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe Drukarnia zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Drukarnia zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.), Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 10 dni od dnia dostawy, składając stosowne oświadczenie e-mailowo na adres Drukarni kontakt@drukui.pllub listownie na adres Al. AdBags Al. Rejtana 16c p014 35-959 Rzeszów
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 jednakże nie przysługuje Klientowi w wypadkach wskazanych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.), m. in. w przypadku:
a) świadczenia usług rozpoczętego za zgodą konsumenta przed upływem 10-dniowego terminu na odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1,
b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
c) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
3. Osobom fizycznym, które zawierają umowę na odległość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz Klientom innym niż osoby fizyczne nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1.

 

VIII. Zakres odpowiedzialności Drukarni

1. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za:
a) wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści;
b) wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w przypadku braku korekt ze strony Drukarni;
c) wydruk prac zaakceptowanych przez Zamawiającego a zawierających błędy techniczne lub treściowe;
d) opóźnienie czasu realizacji zamówienia, które wynika z terminu dostarczenia przez Zamawiającego materiałów zgodnych ze Specyfikacją;

2. Drukarnia nie odpowiada za treści zawarte w materiałach przesłanych przez Zamawiającego. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, Drukarnia może odmówić realizacji zamówienia.

 

IX. Odpowiedzialność Zamawiającego

1. Zamawiający nie może:
a)  dostarczać i przekazywać treści niezgodnych z przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc, pornografię, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b)  korzystać z serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c)  rozsyłać lub umieszczać w ramach serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),
d)  korzystać z serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników lub Administratora

 

X. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Drukarnią. Utrwalenie, zabezpieczenie I udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje poprzez wydrukowanie I przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.).
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.06.2014r.